Sprøjtejournalloven § 3

  1. § 3
    Miljø- og fødevareministeren har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler i Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og regler fastsat i medfør af § 1.
  2. Stk. 2.
    Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af tilsynet.