Socialtilsynsloven § 4

 1. § 4
  Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
  1. 1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service.
  2. 2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
  3. 3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
   1. a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
   2. b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
   3. c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service og
   4. d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
  4. 4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.
 2. Stk. 2.
  Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller om tilbuddet er omfattet af tilsyn efter §§ 150 og 151 i lov om social service.
 3. Stk. 3.
  Godkendelse af og tilsyn med tilbud, jf. stk. 1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service, som leveres i tilbuddet.