Socialtilsynsloven § 4

 1. § 4
  Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
  1. 1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 43, stk. 1, nr. 1-3, i barnets lov.
  2. 2) Døgntilbud efter § 43, stk. 1, nr. 6 og 7, i barnets lov, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
  3. 3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
   1. a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
   2. b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
   3. c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service og
   4. d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
  4. 4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.
 2. Stk. 2.
  Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller af tilsyn efter § 151 i lov om social service.
 3. Stk. 3.
  Godkendelse af og tilsyn med tilbud, jf. stk. 1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service og barnets lov, som leveres i tilbuddet.