Serviceloven § 101

 1. § 101
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
 2. Stk. 2.
  Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
 3. Stk. 3.
  Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
 4. Stk. 4.
  En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
 6. Stk. 6.
  Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.