Lov om hold af slagtekyllinger § 7 c

  1. § 7 c
    Anvendelse af den maksimale belægningsgrad efter §§ 7 a og 7 b skal anmeldes til Fødevarestyrelsen på det sted, hvor bedriften ligger. Anmeldelsen skal indgives, senest 3 uger før belægningsgraden forøges.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til anmeldelser efter stk. 1, herunder om, at der skal betales gebyr for registrering af anmeldelsen og for Fødevarestyrelsens prøvelse af oplysningerne i anmeldelsen.