Lov om hold af slagtekyllinger § 7 a

 1. § 7 a
  Den maksimale belægningsgrad efter § 7 i et hus kan øges op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Bedriften drives i overensstemmelse med kravene i denne lovs §§ 4-6 og 8 samt kravene til hold af slagtekyllinger i regler udstedt i medfør af denne lov.
  2. 2) Det hus, hvor der ønskes en maksimal belægningsgrad på op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, er udstyret med ventilationssystemer og om nødvendigt køle- og varmesystemer, der er udformet og indrettet samt anvendes på en sådan måde, at
   1. a) ammoniakkoncentrationen (NH3) ikke overstiger 20 ppm og kuldioxidkoncentrationen (CO2) ikke overstiger 3.000 ppm målt i kyllingernes hovedhøjde,
   2. b) indendørstemperaturen højst er 3° C højere end udendørs temperaturen, når udendørstem-peraturen er over 30° C i skyggen, og
   3. c) den gennemsnitlige relative luftfugtighed målt indenfor i huset i 48 timer ikke overstiger 70 pct., når udendørstemperaturen er under 10° C.