Skatteindberetningsloven §§ 37-40

 1. § 37
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at staten, en region eller en kommune, der i en kalendermåned har udbetalt eller godskrevet tilskud, hver måned skal indberette om beløb til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de udgifter, som tilskud, der er nævnt i stk. 1, skal dække, hver måned skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at den, der skal indberettes om, skal meddele den indberetningspligtige de oplysninger, som er nødvendige, for at den indberetningspligtige kan indberette, når oplysningerne ikke er omfattet af § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3.
 1. § 38
  Kuratorer skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om identiteten af anmeldte fordringshavere i konkursboer, der i det forudgående kalenderår har fået udloddet dividende, størrelsen af dividenden og identiteten af det konkursbo, hvorfra udlodningen sker.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten omfatter ikke udlodning til en statslig myndighed, til en region eller til en kommune.
 1. § 39
  Fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, skal ved ydelsen af beløbet indberette til told- og skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.
 1. § 40
  Kulturinstitutioner, der modtager gaver, der opfylder betingelserne efter ligningslovens § 8 S for fradragsret for gavegiver, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om gavens værdi og gavegiverens identitet.