Skatteforvaltningsloven § 7

 1. § 7
  Motorankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser om:
  1. 1) Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 9, stk. 4.
  2. 2) Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, § 5, stk. 8, og § 10.
  3. 3) Fastsættelse af godtgørelse efter registreringsafgiftslovens § 7 b.
  4. 4) Afslag på anmodning om genoptagelse af en afgørelse som nævnt i nr. 1-3.
  5. 5) Bindende svar efter kapitel 8, for så vidt angår spørgsmål, som er nævnt i nr. 1-3.
 2. Stk. 2.
  En klage omfattet af stk. 1 skal dog afgøres af Landsskatteretten, hvis skatteankeforvaltningen visiterer sagen til Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2. eller 3. pkt.