Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 3

  1. § 3
    Medlemmerne udnævnes for en periode på 4 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 4 år.
  2. Stk. 2.
    Er et medlem fraværende fra tilsynets møder i en sammenhængende periode på over 6 måneder, uden at der er meddelt medlemmet orlov efter 3. pkt., ophører den pågældende med at være medlem af tilsynet, og der udnævnes i så fald i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 2, et nyt medlem af tilsynet for den resterende del af perioden nævnt i stk. 1. Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af tilsynet. Skatteministeren kan efter anmodning meddele et medlem orlov fra tilsynet i en periode på 12 måneder regnet fra skatteministerens meddelelse af orlov. Der udnævnes i så fald i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 2, et midlertidigt medlem af tilsynet for orlovsperioden. Yderligere orlov kan ikke meddeles.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan under ganske særlige omstændigheder tilbagekalde en udnævnelse af et medlem.