Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 2

 1. § 2
  Tilsynet består af 5 medlemmer med enten it-faglig eller skattefaglig indsigt, hvoraf mindst 3 skal have it-faglig indsigt.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne af tilsynet udnævnes af skatteministeren efter drøftelse med et af Folketinget nedsat udvalg.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren udpeger formanden for tilsynet blandt tilsynets medlemmer.
 4. Stk. 4.
  For at tilsynet er beslutningsdygtigt, skal mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, deltage i beslutningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Stk. 5.
  Tilsynet fastsætter selv sin forretningsorden.