SCE-loven § 6

 1. § 6
  I SCE-selskaber med et ledelsesorgan og et tilsynsorgan (tostrenget ledelsessystem) skal gældende andelspraksis og lovgivningen i øvrigt, der i andelsselskaber gælder for bestyrelsens overordnede ledelse og direktionens daglige ledelse, anvendes med de fornødne tilpasninger på ledelsesorganet, medmindre andet følger af stk. 3, regler fastsat i medfør af stk. 5 eller anden lovgivning.
 2. Stk. 2.
  I det omfang den i stk. 1 nævnte andelspraksis og lovgivning indeholder et sammenstød mellem de krav, der gælder for bestyrelsens overordnede ledelse, og de krav, der gælder for direktionens daglige ledelse, skal de krav, der gælder for bestyrelsens overordnede ledelse, anvendes med de fornødne tilpasninger på ledelsesorganet, medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af stk. 5 eller anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Ledelsesorganet kan udpege en eller flere administrerende direktører med ansvar for den daglige ledelse. Gældende andelspraksis og lovgivningen i øvrigt, der i andelsselskaber gælder for direktionen, anvendes med de fornødne tilpasninger på administrerende direktører, medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af stk. 5 eller anden lovgivning.
 4. Stk. 4.
  Gældende andelspraksis og lovgivningen i øvrigt, der i andelsselskaber gælder for bestyrelsens kontrolbeføjelser, forpligtelser og ansvar, skal med de fornødne tilpasninger anvendes på tilsynsorganet, medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af stk. 5 eller anden lovgivning. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på eventuelle suppleanter for tilsynsorganets medlemmer.
 5. Stk. 5.
  I det omfang SCE-forordningen indeholder adgang hertil, kan erhvervsministeren eller vedkommende minister efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om, at bestemmelserne i stk. 1-4 helt eller delvis ikke skal gælde for den lovgivning, der henhører under erhvervsministeren eller vedkommende minister.