Sømandsbeskatningsloven § 9

  1. § 9
    For personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, og som erhverver lønindkomst som nævnt i kildeskattelovens § 43, stk. 1, ved arbejde udført om bord på dansk skib uden for begrænset fart uden at være omfattet af § 5, stk. 2, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindkomsten. Tilsvarende gælder for personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, og som uden at være omfattet af § 8 erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som nævnt i § 10, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    En skattepligtig efter stk. 1 kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest den 1. maj efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
  3. Stk. 3.
    Den skat, der efter stk. 1 og 2 beregnes for personer, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, tilfalder henholdsvis Færøernes og Grønlands landskasse bortset fra tilfælde, hvor de pågældendes lønindkomst indgår i grundlaget for refusion til rederiet efter § 10. Når der vælges beskatning efter stk. 2, opgøres det beløb, der tilfalder henholdsvis Færøernes og Grønlands landskasse, som den del af den pågældendes samlede danske skat, som forholdsmæssigt falder på indkomst, som kan beskattes efter stk. 1.