Sømandsbeskatningsloven § 10

 1. § 10
  Danske rederier, som udøver virksomhed med stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, og rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat og er godkendt efter § 11 b, og som udøver sådan virksomhed, kan efter ansøgning få refusion, jf. stk. 2-5, for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, og som uden at være omfattet af § 8 udfører arbejde om bord på et fartøj, der opfylder en af følgende betingelser:
  1. 1) Fartøjet er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover.
  2. 2) Fartøjet er registreret med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat med en bruttotonnage på 20 t eller derover og uden besætning er overtaget til drift af et rederi som nævnt i 1. pkt.
  3. 3) Fartøjet er registreret med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark med en bruttotonnage på 20 t eller derover og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat.
 2. Stk. 2.
  Der kan opnås refusion, hvis fartøjet udfører søtransportaktiviteter i mindst 50 pct. af den tid, det er i drift, og kun for sådanne transportaktiviteter.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for refusion, at det enkelte fartøj har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden.
 4. Stk. 4.
  Refusion ydes måned for måned eller på årsbasis til rederiet med et beløb, der for hver enkelt lønmodtager beregnes som 35 pct. af den del af bidragsgrundlaget opgjort efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, der kan henføres til arbejde udført om bord på et fartøj, som opfylder betingelserne i stk. 1-3. 1. pkt. gælder i det omfang, lønindkomsten kan beskattes i Danmark.
 5. Stk. 5.
  Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for personer som nævnt i § 1, stk. 3. Refusionen ydes som 35 pct. af det gennemsnitlige grundlag for refusion efter stk. 4 for lønmodtagere, som udfører arbejde om bord på det pågældende fartøj.
 6. Stk. 6.
  Rederier, som ønsker refusion efter stk. 1-5, skal føre særskilt regnskab for søtransportens omfang.
 7. Stk. 7.
  Ved regulering af for meget udbetalte refusionsbeløb finder opkrævningslovens § 7 tilsvarende anvendelse.