Revisorloven § 1 a

 1. § 1 a
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Revisor: En person, der er godkendt efter §§ 3, 10 eller 11, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.
  2. 2) Revisionsvirksomhed: En virksomhed, der er godkendt efter § 13, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.
  3. 3) Virksomheder af interesse for offentligheden:
   1. a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og
   2. b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed.
  4. 4) Små virksomheder: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:
   1. a) En balancesum på 44 mio. kr.,
   2. b) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
   3. c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.
  5. 5) Mellemstore virksomheder: Virksomheder, som ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:
   1. a) En balancesum på 156 mio. kr.,
   2. b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
   3. c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.
  6. 6) Store virksomheder: Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.
 2. Stk. 2.
  Ved beregning af størrelserne efter stk. 1, nr. 4 og 5, finder årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, anvendelse, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  For modervirksomheder beregnes balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, som summen af modervirksomhedens og dattervirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbeskæftigede. Årsregnskabslovens § 110, stk. 3 og 4, finder anvendelse ved beregning af størrelserne efter 1. pkt.