Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 73

 1. § 73
  Ankestyrelsens afgørelser efter lov om social service kan i følgende tilfælde indbringes for retten efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a:
  1. 1) Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 og 129 a.
  2. 2) Afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter reglerne i § 169.
 2. Ankestyrelsens afgørelse skal foreligge inden 8 uger.
 3. Stk. 2.
  Samtidig med Ankestyrelsens afgørelser i sager efter stk. 1 skal Ankestyrelsen oplyse om adgangen til at forlange, at sagen forelægges for domstolene, og om fristen herfor.