Serviceloven § 135

  1. § 135
    Ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når Ankestyrelsens afgørelse omhandler
    1. 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter § 127 eller
    2. 2) optagelse i særlige botilbud efter §§ 129 og 129 a.