Råstofloven § 31

 1. § 31
  Regionsrådet påser for så vidt angår råstofindvinding på landjorden, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren påser, for så vidt angår indvinding og efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndigheden, jf. stk. 1 og 2, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af regionsrådets tilsynsvirksomhed.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsyn skal udøves af andre myndigheder.