Råstofloven § 26 a

 1. § 26 a
  Klageberettiget er
  1. 1) adressaten for afgørelsen,
  2. 2) offentlige myndigheder,
  3. 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  4. 4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  5. 5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  6. 6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
  7. 7) Dansk Industri,
  8. 8) Danmarks Rederiforening,
  9. 9) Danske Råstoffer,
  10. 10) Danmarks Fiskeriforening og
  11. 11) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 2. Stk. 2.
  Afgørelse af, om en indvinding, jf. § 23, stk. 1, må antages at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, og tilladelse i henhold til § 20 til en sådan indvinding kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser efter kapitel 7 a kan påklages af den kreds af klageberettigede, som er nævnt i stk. 1, nr. 1, 4-6 og 11.
 4. Stk. 4.
  Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, jf. stk. 3, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.