Råstofloven § 18

  1. § 18
    Miljø- og fødevareministeren udfører kortlægning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan på grundlag af kortlægningen efter stk. 1 udarbejde planer for råstofindvindingen.