Lov om produktsikkerhed § 36

  1. § 36
    Loven træder i kraft den 1. marts 2010.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed.
  3. Stk. 3.
    Regler, der er udstedt i medfør af §§ 13, 15, 16 og § 25, stk. 1, 3 og 4, i lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.