Lov om produktsikkerhed § 13

  1. § 13
    Kontrolmyndigheden fører kontrol med, at produkter er sikre.
  2. Stk. 2.
    Kontrolmyndigheden skal udøve kontrol efter stk. 1 på en sådan måde, at der gribes ind med de midler og med den hurtighed, som risikoens alvor kræver. Myndighederne skal i den forbindelse tage behørigt hensyn til den videnskabelige usikkerhed omkring et produkts indvirkning på menneskers sundhed, til forsigtighedsprincippet og til, hvor alvorlig risikoen er for, at et produkt vil medføre skade på personer.
  3. Stk. 3.
    I forbindelse med kontrol efter stk. 1 kan kontrolmyndigheden kontrollere, om et produkt uretmæssigt er påført CE-mærkning, jf. Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.