Lov om produktsikkerhed § 15

  1. § 15
    Hvis der i eller i medfør af særlovgivningen er fastsat regler om forebyggelse af specifikke risici ved særlige produkter, er den relevante kontrolmyndighed, der påser risici efter denne lov i forhold til sådanne særlige produkter, den myndighed, der påser overholdelsen af særlovgivningen. Den minister, under hvem særlovgivningen hører, kan fastsætte regler om sagsbehandling og klageadgang, der afviger fra bestemmelserne i denne lov, og fastsætte regler om digital kommunikation som omhandlet i § 32 a-§ 32 c.
  2. Stk. 2.
    Hvis der ikke er fastsat bestemmelser om sikkerhed ved produkter i særlovgivningen, kan erhvervsministeren efter forhandling med de berørte myndigheder overføre beføjelser i henhold til denne lov til en anden myndighed ved bekendtgørelse.