Lov om produktsikkerhed § 34

  1. § 34
    En kontrolmyndigheds afgørelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 15, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Påbud eller forbud udstedt i medfør af §§ 19-22 og 28 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal, inden 3 måneder efter at påbuddet eller forbuddet er meddelt den pågældende, fremsættes over for den kontrolmyndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Kontrolmyndigheden anlægger uden unødigt ophold sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.
  3. Stk. 3.
    Retten kan bestemme, at en anmodning som nævnt i stk. 2 har opsættende virkning.