Lov om produktsikkerhed § 18

  1. § 18
    Kontrolmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til fabrikations-, salgs- og lagerlokaler m.v. og transportmidler, som tilhører nogen, der omfattes af lovens § 4, nr. 6 og 7, med henblik på at føre kontrol som nævnt i § 17.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder kontrolmyndigheden bistand. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af erhvervsministeren efter forhandling med justitsministeren.