Lov om produktsikkerhed § 4

 1. § 4
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Sikkert produkt: Et produkt, hvor der ikke opstår risiko eller kun opstår begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugere, når produktet anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid. Ved vurderingen af, om der er tale om begrænsede og acceptable risici, skal følgende inddrages:
   1. a) Produktets egenskaber, herunder dets sammensætning og emballering samt betingelser for montering og i givet fald installation og vedligeholdelse.
   2. b) Produktets virkning på andre produkter, såfremt det kan forudses anvendt sammen med sådanne produkter.
   3. c) Produktets præsentationsmåde, mærkning, eventuelle advarsler og anvisninger vedrørende dets anvendelse og bortskaffelse samt alle andre angivelser eller oplysninger om produktet.
   4. d) De kategorier af forbrugere, for hvem anvendelsen af produktet udgør en risiko.
  2. 2) Farligt produkt: Ethvert produkt, som ikke er et sikkert produkt, jf. nr. 1. Et produkt anses ikke for at være farligt, alene fordi det er muligt at øge sikkerheden eller skaffe et andet og mere sikkert produkt.
  3. 3) Alvorlig risiko: Enhver risiko, som kræver de offentlige myndigheders omgående indgriben.
  4. 4) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det indre marked som led i handelsvirksomhed mod eller uden vederlag.
  5. 5) Bringe i omsætning: For første gang at gøre et produkt tilgængeligt på det indre marked.
  6. 6) Producent:
   1. a) Den fabrikant, der fremstiller et produkt, hvis denne er etableret i EU,
   2. b) enhver, der fremtræder som fabrikant ved at påføre produktet sit navn, mærke eller andet kendetegn eller ved at sætte produktet i stand,
   3. c) fabrikantens repræsentant, hvis fabrikanten ikke er etableret i EU,
   4. d) importøren af et produkt, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant ikke er etableret i EU, eller
   5. e) andre erhvervsdrivende, der udgør et led i afsætningen af produktet, hvis deres virksomhed kan påvirke produktets sikkerhedsmæssige egenskaber.
  7. 7) Distributør: Enhver erhvervsdrivende, der uden at være omfattet af nr. 6 og uden at påvirke produktets sikkerhedsmæssige egenskaber udgør et led i afsætningen af produktet.
  8. 8) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning med henblik på at få forbrugeren til at returnere et farligt produkt, som producenten eller distributøren tidligere har leveret eller stillet til rådighed for forbrugeren.
  9. 9) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning med henblik på at forhindre, at et farligt produkt distribueres, udstilles eller tilbydes forbrugeren.