Pokerloven
Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

 1. § 1
  Poker kan afvikles som offentligt hasardspil i turneringsform efter reglerne i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at andre hasardspil end poker kan afvikles som offentligt hasardspil i turneringsform efter reglerne i denne lov. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om fravigelse af § 4 og § 5, stk. 1.

Kapitel 2 Deltagelse i offentligt hasardspil i turneringsform

 1. § 2
  De deltagende spillere i offentlige hasardspilsturneringer skal være fyldt 18 år.
 1. § 3
  Kun personer, der er fyldt 18 år, må i øvrigt gives adgang til de lokaler, hvori offentlige hasardspilsturneringer finder sted.
 1. § 4
  Der skal være mindst 8 deltagende spillere i offentlige hasardspilsturneringer.
 1. § 5
  Der må ikke finde andet kortspil sted i de lokaler, hvori offentlige hasardspilsturneringer finder sted.
 2. Stk. 2.
  Der må ikke anvendes spilleteknisk udstyr i forbindelse med offentlige hasardspilsturneringer.

Kapitel 3 Bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform

 1. § 6
  Den myndighed, som Skatteministeren bemyndiger dertil (tilsynsmyndigheden), kan meddele bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform.
 2. Stk. 2.
  En bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform meddeles for et nærmere angivet sted, på hvilket der må afvikles et nærmere fastsat antal turneringer, dog højst to turneringer pr. dag.
 3. Stk. 3.
  En bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform kan meddeles for indtil 2 år fra den dag, hvor bevillingen er givet.
 1. § 7
  Bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform kan gives til personer, der
  1. 1) er fyldt 18 år,
  2. 2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  3. 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
  4. 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. eller derover,
  5. 5) ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform skal gælde for,
  6. 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, og
  7. 7) ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde.
 1. § 8
  Bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform kan endvidere gives til selskaber eller foreninger (juridiske personer), der opfylder betingelserne i § 7, nr. 3-7.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for bevilling efter stk. 1, at det pågældende selskabs direktør og bestyrelsesmedlemmer eller den pågældende forenings bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, opfylder betingelserne i § 7. Det er endvidere en betingelse for bevilling efter stk. 1, at det pågældende selskabs øvrige ansatte eller den pågældende forenings medlemmer og ansatte opfylder betingelserne i § 7, nr. 5.
 3. Stk. 3.
  Indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse i et selskab eller en forening, der har bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, skal selskabet eller foreningen inden 1 måned herefter anmelde dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden afgør herefter, om bevillingen skal tilbagekaldes.
 1. § 9
  En bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform bortfalder, hvis indehaveren af bevillingen afgår ved døden, ophører med at eksistere eller ophører med at opfylde betingelserne i § 7, nr. 2 eller 3.
 2. Stk. 2.
  Uanset stk. 1 kan bevillingshaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en bevillingshaver, der er under rekonstruktionsbehandling, bevillingshaverens konkursbo eller en værge for en bevillingshaver, der er under værgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7, fortsætte med at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, hvorom der i medfør af § 13, stk. 1, er givet underretning, hvis der sker anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandling, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte bevillingens bortfald.
 1. § 10
  Tilsynsmyndigheden kan tilbagekalde en bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, hvis indehaveren af bevillingen
  1. 1) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover,
  2. 2) opnår en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform gælder for,
  3. 3) er blevet dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, eller
  4. 4) har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde.
 2. Stk. 2.
  Tilsynsmyndigheden kan endvidere tilbagekalde en bevilling til at afvikle offentligt hasardspil, hvis en ansat i et selskab eller en forening eller et medlem af en forening, der har den pågældende bevilling, opnår en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform gælder for.
 1. § 11
  Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling for behandling af ansøgninger om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform.

Kapitel 4 Afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform

 1. § 12
  Offentlige hasardspilsturneringer skal afvikles under ledelse af en person, et selskab eller en forening (den ansvarlige bevillingshaver), der skal have bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på det sted, hvor den offentlige hasardspilsturnering afvikles, jf. §§ 6-8.
 2. Stk. 2.
  Det påhviler den ansvarlige bevillingshaver at sikre, at offentlige hasardspilsturneringer gennemføres lovligt.
 1. § 13
  Den ansvarlige bevillingshaver skal underrette tilsynsmyndigheden om tidspunktet for den eller de planlagte offentlige hasardspilsturneringer.
 2. Stk. 2.
  Underretning efter stk. 1 skal gives, senest 14 dage inden den offentlige hasardspilsturnering begynder.
 1. § 14
  Den ansvarlige bevillingshaver skal, inden der gives mulighed for tilmelding til den offentlige hasardspilsturnering, have udfærdiget en redegørelse for spillereglerne og beregningen af præmiesummerne ved den offentlige hasardspilsturnering.
 2. Stk. 2.
  Redegørelsen skal meddeles til dem, der begærer det.
 1. § 15
  Den ansvarlige bevillingshaver skal ved tilmeldingen registrere spillernes navne, adresser og fødselsdatoer.
 2. Stk. 2.
  Inden spillet i den offentlige hasardspilsturnering påbegyndes, skal den ansvarlige bevillingshaver kontrollere de tilstedeværende spilleres identitet og sikre, at ingen, der ikke er tilmeldt, deltager i spillet.
 3. Stk. 3.
  Enhver tilstedeværende skal på begæring fra den ansvarlige bevillingshaver eller tilsynsmyndigheden forevise legitimation.
 1. § 16
  Den ansvarlige bevillingshaver eller, hvis der er tale om et selskab eller en forening, en repræsentant herfor skal være til stede på det sted, hvor offentlige hasardspilsturneringer finder sted, så længe der spilles.
 2. Stk. 2.
  Den ansvarlige bevillingshaver eller, hvis der er tale om et selskab eller en forening, repræsentanten herfor må ikke beskæftige sig med andet end afviklingen af offentlige hasardspilsturneringer, så længe der spilles, og må ikke deltage som spiller i offentlige hasardspilsturneringer.
 1. § 17
  Som betaling for deltagelse i en offentlig hasardspilsturnering må opkræves ét samlet beløb fra hver af de deltagende spillere. Dette beløb må ikke overstige 400 kr. for en enkelt offentlig hasardspilsturnering. Såfremt der afvikles mere end én turnering pr. dag, må betalingen for disse tilsammen ikke overstige 400 kr.
 2. Stk. 2.
  Der må ikke i forbindelse med en offentlig hasardspilsturnering opkræves andre beløb af de deltagende spillere end det, der er nævnt i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Det beløb, der er nævnt i stk. 1, skal være betalt senest ved påbegyndelsen af den offentlige hasardspilsturnering.
 4. Stk. 4.
  Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår for betalingen efter stk. 3.
 1. § 18
  Spillernes betalinger for deltagelse i en offentlig hasardspilsturnering udgør turneringspuljen. Der må ikke indgå andre midler i turneringspuljen end spillernes betalinger for deltagelse, jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Turneringspuljen for en enkelt offentlig hasardspilsturnering må ikke overstige 20.000 kr., jf. dog stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  Uanset stk. 2 kan tilsynsmyndigheden i helt særlige tilfælde meddele tilladelse til, at turneringspuljen overstiger 20.000 kr. En sådan tilladelse må dog højst meddeles fire gange årligt for hver bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform.
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 1 og 2 kan der indgå sponsorpræmier i turneringspuljen. Den samlede markedsværdi af sponsorpræmierne må ikke overstige 5.000 kr. i en enkelt offentlig hasardspilsturnering. Såfremt der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. En sponsor må ikke deltage som spiller i eller beskæftige sig med afviklingen af den turnering, hvori sponsorpræmien indgår.
 1. § 19
  Midlerne i turneringspuljen må alene anvendes til gevinster, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Den samlede gevinst til én enkelt spiller i en offentlig hasardspilsturnering må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen.
 3. Stk. 3.
  Uanset stk. 1 må der udredes højst en fjerdedel af turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afvikling af den offentlige hasardspilsturnering. I beregningen efter 1. pkt. må sponsorpræmier ikke indgå. Der må dog ikke af turneringspuljen udredes vederlag el.lign. til den ansvarlige bevillingshaver.
 4. Stk. 4.
  Indtil 5 pct., dog maksimalt 500 kr., fra turneringspuljen, jf. stk. 1, kan overføres til en ranglisteturneringsfinale. Kvalifikationen til ranglisteturneringsfinalen skal foregå over mindst 10 turneringer samt mindst 4 uger, og finalen skal afholdes senest 3 måneder efter første kvalifikationsturnering.
 1. § 20
  Alle betalinger til og fra turneringspuljen skal overføres mellem konti i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Betalinger til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afvikling af offentlige hasardspilsturneringer kan foretages kontant.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndigheden kan tillade, at betalinger til og fra turneringspuljen sker på anden måde end efter reglerne i stk. 1 og 2.
 1. § 21
  Den ansvarlige bevillingshaver skal, senest 2 måneder efter at den offentlige hasardspilsturnering er afsluttet, udfærdige et regnskab for den offentlige hasardspilsturnering.
 2. Stk. 2.
  I regnskabet skal hver enkelt betaling til og fra turneringspuljen dokumenteres med angivelse af beløbets størrelse og dato for betalingen. Hvis der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af præmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet, og regnskabet skal indeholde identitetsoplysninger om sponsoren. Er sponsoren en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdato. Er personen en juridisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer. Ved kontooverførsel skal det fremgå af regnskabet, hvilken konto der er overført til eller fra. Hvis der er foretaget kontant betaling, skal der til regnskabet sikres bilag, som dokumenterer betalingen.
 3. Stk. 3.
  I forbindelse med regnskabet skal opbevares oplysninger om samtlige deltagende spilleres navne, adresser og fødselsdatoer.
 4. Stk. 4.
  I forbindelse med regnskabet skal endvidere opbevares den redegørelse for spilleregler og præmiesummer, som er nævnt i § 14.
 1. § 22
  Den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare det regnskab og de oplysninger, som er nævnt i § 21, i 5 år efter at den offentlige hasardspilsturnering er afsluttet, hvorefter den ansvarlige bevillingshaver inden for rimelig tid skal foretage sletning af oplysningerne.
 1. § 22 a
  Skatteministeren kan fastsætte regler om turneringerne og afviklingen af disse, herunder regler for udformningen og indlevering af regnskaber, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, informationsforpligtelser og spillemyndighedens mærkningsordninger, herunder at de kan gøres obligatoriske.

Kapitel 5 Tilsyn, kontrol og klage

 1. § 23
  Tilsynsmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til de lokaler, hvori en offentlig hasardspilsturnering finder sted, eller som benyttes af den ansvarlige bevillingshaver eller dennes medhjælpere i forbindelse med afviklingen af den offentlige hasardspilsturnering.
 1. § 24
  Tilsynsmyndigheden kan forlange alle de oplysninger om en offentlig hasardspilsturnering, den ansvarlige bevillingshaver, dennes medhjælpere og de deltagende spillere, der er nødvendige for at føre tilsyn med, at lovens regler bliver overholdt.
 1. § 25
  Den myndighed, som er bemyndiget efter § 6, stk. 1, udøver de beføjelser, der efter loven er tillagt tilsynsmyndigheden.
 1. § 25 a
  Klager over afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Klager efter 1. pkt. har ikke opsættende virkning.

Kapitel 6 Straffebestemmelse

 1. § 26
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt som ansvarlig bevillingshaver afvikler offentligt hasardspil i turneringsform uden at sikre, at bestemmelserne i §§ 2-5 og 12-14, § 15, stk. 1 og 2, §§ 16 og 17, § 18, stk. 1, 2 og 4, § 19, § 20, stk. 1, og §§ 21 og 22 overholdes.
 2. Stk. 2.
  Den, der undlader at forevise legitimation som foreskrevet ved § 15, stk. 3, straffes med bøde.
 3. Stk. 3.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende efter § 24 er forpligtet til at give, eller forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger i forbindelse med ansøgning om bevilling efter denne lov.
 4. Stk. 4.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 Lovens ikrafttræden m.v.

 1. § 27
  Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
 1. § 28
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.