Planloven § 22 a

  1. § 22 a
    Forud for erhvervsministerens afgivelse af en redegørelse om landsplanarbejdet eller en redegørelse for de landsplanmæssige interesser i særlige emner, jf. § 2, stk. 2, og forud for erhvervsministerens fastsættelse af bindende regler eller retningslinjer efter § 3, stk. 1 eller § 5 j, stk. 2 og 4, skal et forslag offentliggøres og sendes til de berørte regionsråd og kommunalbestyrelser. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Erhvervsministeren fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer til det fremsatte forslag.
  2. Stk. 2.
    Regionsråd og kommunalbestyrelser kan på eget initiativ over for erhvervsministeren fremsætte forslag til landsplanlægningen.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde fravige stk. 1 i forbindelse med tilvejebringelse af regler efter § 3, stk. 1.