Planloven § 5 j

 1. § 5 j
  Kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal sikre, at
  1. 1) byudvikling og byomdannelse i det indre storbyområde sker inden for eksisterende byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening,
  2. 2) byudvikling og nye byfunktioner i det ydre storbyområde (fingerbyen) placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik,
  3. 3) de grønne kiler ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg og
  4. 4) byudvikling i det øvrige hovedstadsområde er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren fastlægger i regler efter § 3, stk. 1, en opdeling af hovedstadsområdet i
  1. 1) det indre storbyområde,
  2. 2) det ydre storbyområde (fingerbyen),
  3. 3) de grønne kiler og
  4. 4) det øvrige hovedstadsområde.
 3. Stk. 3.
  Kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder og lign. af betydning for udviklingen i området som helhed.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren fastsætter regler efter § 3, stk. 1, der konkretiserer de i § 5 i og i stk. 1 og 3 nævnte overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet. Erhvervsministeren kan herunder foretage mindre betydende fravigelser fra stk. 1.