Planloven § 11 b

 1. § 11 b
  Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til
  1. 1) fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål, herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i områder, der ikke anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål,
  2. 2) områder for blandede byfunktioner,
  3. 3) bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer,
  4. 4) byfornyelsen i eksisterende bysamfund,
  5. 5) byomdannelsesområder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligformål,
  6. 6) forsyningen med offentlig og privat service,
  7. 7) områder til butiksformål, herunder maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker,
  8. 8) institutioner og tekniske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold,
  9. 9) områder til fritidsformål, herunder kolonihaveområder, jf. § 11 c,
  10. 10) trafikbetjeningen,
  11. 11) overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder,
  12. 12) rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, de i nr. 5 nævnte byomdannelsesområder og sommerhusområder,
  13. 13) anvendelsen af vandområder og udformning af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker,
  14. 14) etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 18,
  15. 15) sikring af, at erhvervsarealer langs motorvejen prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder,
  16. 16) konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 26,
  17. 17) transformationsområder inden for konsekvensområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 27, og
  18. 18) arealer belastet af lugt inden for konsekvensområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 28.
 2. Stk. 2.
  Kommuneplanen kan indeholde retningslinjer for andre forhold end nævnt i stk. 1 og § 11 a, stk. 1, der kan være af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen, herunder beliggenheden af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for de udpegede særlig værdifulde landbrugsområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 10.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 11 a, stk. 8, i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis
  1. 1) fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvarer fra landbruget,
  2. 2) fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år,
  3. 3) fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og
  4. 4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, uanset § 11 a, stk. 8, fastsætte rammer for overførsel af arealer i landzone til byzone for veletablerede virksomheder, f.eks. produktionsvirksomheder, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse eller i produktion, hvis virksomheden er beliggende i tilknytning til eksisterende nødvendig infrastruktur.