PET-loven § 23

 1. § 23
  Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne kan beskikkes med virkning fra den 1. september 2013. Tilsynet med Efterretningstjenesterne kan antage sekretariatsbistand, jf. § 16, stk. 4, når tilsynets medlemmer er udpeget.
 3. Stk. 3.
  Begæringer om aktindsigt, som er indgivet før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler.
 4. Stk. 4.
  Ved den første beskikkelse af medlemmer til Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. § 16, udpeges 2 af medlemmerne for en periode på 2 år med ret til genbeskikkelse i 4 år. De øvrige 3 medlemmer, herunder formanden, udpeges for en periode på 4 år med ret til genbeskikkelse i 4 år.