PET-loven § 16

 1. § 16
  Der oprettes et tilsyn med efterretningstjenesterne bestående af 5 medlemmer, som udpeges af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren.
 2. Stk. 2.
  Formanden, der skal være landsdommer, udpeges efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret. Medlemmerne beskikkes for 4 år. Et medlem har ret til genbeskikkelse for yderligere 4 år. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan ikke tilbagekalde et medlems beskikkelse, medmindre medlemmet selv anmoder derom eller forudsætningerne for medlemmets beskikkelse bortfalder.
 4. Stk. 4.
  Tilsynet antager og sikkerhedsgodkender den fornødne sekretariatsbistand.
 5. Stk. 5.
  Tilsynet fastsætter selv sin forretningsorden.