Pensionsloven § 14 c

 1. § 14 c
  Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter
  1. 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
  2. 2) lov om erstatningsansvar,
  3. 3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
  4. 4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,
  5. 5) lov om erstatning for vaccinationsskader,
  6. 6) lov om patientforsikring,
  7. 7) lov om lægemiddelskader,
  8. 8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,
  9. 9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller
  10. 10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.
 2. Stk. 2.
  Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade.
 3. Stk. 3.
  Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.
 4. Stk. 4.
  Yderligere bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.
 5. Stk. 5.
  Ved opgørelse af formue efter § 14 b fratrækkes et beløb svarende til det samlede lån ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Ved den årlige opgørelse af formuen hver den 1. januar, jf. § 39 a, i årene 2019 eller senere fratrækkes dog et beløb svarende til det samlede lån den 31. december i det forudgående år. Beløbet fratrækkes fra den 1. juli 2018.