Pensionsloven § 14 b

 1. § 14 b
  Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 8.
 2. Stk. 2.
  Ved opgørelsen af likvid formue indgår
  1. 1) indestående i pengeinstitutter m.v.,
  2. 2) kursværdien af obligationer,
  3. 3) pantebreve i depot,
  4. 4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,
  5. 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,
  6. 6) kontant beholdning og
  7. 7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.
 3. Stk. 3.
  Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 8, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.
 4. Stk. 4.
  Indestående i pengeinstitutter m.v., jf. stk. 2, nr. 1, omfatter også beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i perioden efter udløbet af det forudgående år, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.