Pensionsformueafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Afgiften for de i § 2, stk. 1, nævnte afgiftspligtige beregnes af formuen opgjort efter stk. 2-4 og § 4.
 2. Stk. 2.
  Ved formueopgørelsen medregnes alle former for aktiver, herunder:
 3. Stk. 3.
  Det kapitaliserede omkostningstillæg efter § 132 i lov om forsikringsvirksomhed medregnes ikke til aktiverne i den udstrækning, et sådant aktiv indgår i selskabets statusopgørelse i henhold til ovennævnte lov.
 4. Stk. 4.
  Ved opgørelsen kan fratrækkes følgende passiver: 1) reserver, der modsvarer livsforsikringsselskabers og statsanstaltens basiskapital for et beløb højst svarende til mindstekravet til selskabets basiskapital efter § 34 og § 73 i lov om forsikringsvirksomhed eller § 11 i lov om statsanstalten for livsforsikring, 2) præmiereserver og andre reserver vedrørende forsikrings- og pensionsaftaler, ifølge hvilke løbende udbetalinger er påbegyndt inden den 1. januar 1983, 3) præmiereserver og andre reserver vedrørende kapitalforsikring, der den 31. december 1982 er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53, 4) præmiereserver og andre reserver vedrørende forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandspensionsforpligtelser, 5) erstatningsreserver, herunder erstatningsreserver for overtagen genforsikring, 6) ikke forfaldne forudbetalte forsikringspræmier, forsikringsindskud og bidrag, 7) forfaldne udbytter og tantiemer samt forfaldne renter af garantikapital, 8) selskabets andel af en præmiereserve for overtagen genforsikring, 9) depoter for afgivne genforsikringsforpligtelser,