Pensionsformueafgiftsloven § 11

 1. § 11
  Forsikrings- og pensionsaftaler, hvor løbende udbetaling er påbegyndt inden den 1. januar 1983, indgår ikke i fordelingen af afgiften efter denne bestemmelse.
 2. Stk. 2.
  Livsforsikringsselskaber og statsanstalten for livsforsikring fordeler den samlede afgift forholdsmæssigt på forsikrings- eller pensionsaftalerne samt på de øvrige reserver, der ikke er fradragsberettigede efter § 3, stk. 4. Dette gælder, uanset om der er aftalt en forsikrings- eller pensionsydelse med bestemte beløb, herunder livrenter uden ret til bonus. Fordelingen af afgiften på de enkelte forsikrings- og pensionsaftaler sker efter reglerne i stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  Afgiftsfordelingen sker for forsikrings- eller pensionsaftaler, hvori grundlaget er indbetalte præmier med påløbne renter (tarifmæssigt opbyggede ordninger), ved en reduktion på 2,3 pct. af den kapitaliserede værdi af de enkelte forsikrings- eller pensionsaftaler opgjort på det i § 6 nævnte tidspunkt. For så vidt angår indekskontrakter skal fordelingen ske ved nedsættelse af bonus for de enkelte kontrakter.
 4. Stk. 4.
  For pensionstilsagn, der er afdækket ved en forsikringsaftale, der fastlægger pensionsydelserne, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse ved fordelingen af afgiften, medmindre der sker en til afgiften svarende forhøjelse af præmien efter aftale mellem tilsagnsgiveren og de forsikrede. Livsforsikringsselskabet eller statsanstalten for livsforsikring skal i givet fald have underretning om aftalen inden den 1. april 1983.
 5. Stk. 5.
  Pensionskasser omfattet af § 203 i lov om forsikringsvirksomhed fordeler den afgift, der påhviler pensionskassen, ved at nedsætte bonusrenten ensartet for samtlige pensionskassemedlemmer og pensionister, hvis ordningen er tarifmæssigt opbygget.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i stk. 5 gælder tilsvarende for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
 7. Stk. 7.
  Pensionskasser, der er omfattet af lov om tilsyn med pensionskasser, kan beslutte, om den afgift, der påhviler pensionskassen, skal fordeles på de tarifmæssigt opbyggede ordninger efter stk. 2 og 3 eller efter stk. 5.
 8. Stk. 8.
  Bevirker afgiften for pensionstilsagn, der er afdækket i en pensionskasse, hvor pensionsordningen ikke er tarifmæssigt opbygget, at pensionskassens formue efter en forsikringsteknisk statusopgørelse bliver utilstrækkelig til at opfylde dens forpligtelser, finder lov om tilsyn med pensionskasser § 21, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse, eller for så vidt angår de pensionskasser, der er nævnt i § 203 i lov om forsikringsvirksomhed, de pågældende vedtægtsbestemmelser. Dette gælder ikke, såfremt afgiften modsvares af en forhøjelse af bidragene efter aftale mellem tilsagnsgiver og de berettigede i det omfang, det er nødvendigt, for at pensionskassen kan opfylde sine forpligtelser. Pensionskassen skal i givet fald have underretning om aftalen inden den 1. april 1983.
 9. Stk. 9.
  For pensionsfonde, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 6, finder reglen i stk. 7 anvendelse. Er pensionstilsagnet ikke tarifmæssigt opbygget, anvendes dog reglen i stk. 8.
 10. Stk. 10.
  Kapitalpensionsfonde, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 12, fordeler den afgift, der påhviler fonden, efter reglerne i stk. 3.
 11. Stk. 11.
  For pensionskasser og pensionsfonde, der ikke er omfattet af stk. 5-10, finder reglen i stk. 7 anvendelse. Er pensionstilsagnet ikke tarifmæssigt opbygget, anvendes dog reglen i stk. 8.