Ophavsretsloven § 76

 1. § 76
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) overtræder § 2 eller § 3,
  2. 2) overtræder §§ 65, 66, 67, 69, 70 eller 71,
  3. 3) overtræder § 11, stk. 2, § 60 eller §§ 72-75,
  4. 4) undlader at fremsende opgørelse eller oplysninger efter § 38, stk. 7,
  5. 5) undlader at lade sig anmelde eller undlader at meddele oplysninger til fællesorganisationen efter § 41, stk. 1, § 42, stk. 6, og § 46, 1. pkt., eller undlader at føre eller opbevare regnskaber i henhold til § 45 eller
  6. 6) overtræder forskrifter, der er givet efter § 61, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.