Omprioriteringsloven § 7

  1. § 7
    Boligselskabernes Landsbyggefond kan, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, med socialministerens tilladelse yde støtte til boligafdelinger, der omprioriteres efter denne lov. Støtte kan endvidere ydes til afdelinger, der ikke omprioriteres, hvis der i disse afdelinger på baggrund af en samlet vurdering er konstateret tilsvarende problemer som anført i § 1, stk. 6. For afdelinger, hvor støtte ydes i forbindelse med omprioritering, gives socialministerens tilladelse under forudsætning af, at det långivende realkreditinstitut vil være villig til at yde det nye lån.
  2. Stk. 2.
    Den støtte, den enkelte afdeling modtager efter stk. 1, anvendes efter socialministerens nærmere bestemmelse til nedsættelse af huslejen, finansiering af nødvendige renoveringsarbejder, miljøforbedrende foranstaltninger, økonomisk genopretning samt sociale foranstaltninger m.v.
  3. Stk. 3.
    Bestemmelserne i § 1, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse.