Omprioriteringsloven § 4

  1. § 4
    Med virkning fra tidspunktet for hel eller delvis indfrielse af de i § 1, stk. 1, omhandlede lån bortfalder en tilsvarende andel af en eventuel driftssikring til afdelingen i henhold til kapitel 2 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for lån, der ikke omprioriteres, men hvortil der ydes ydelsessikring efter § 5, stk. 2.