Omprioriteringsloven § 12

  1. § 12
    Socialministeren kan bemyndige en styrelse under ministeriet til at udøve de beføjelser, der efter denne lov er tillagt ministeren.
  2. Stk. 2.
    Socialministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren eller anden højere administrativ myndighed.