Omprioriteringsloven § 10

  1. § 10
    En kommunalbestyrelse kan yde tilskud, lån eller garanti for lån eller for lejetab til almennyttige boligafdelinger, der har tilsvarende problemer som anført i § 1, stk. 6.
  2. Stk. 2.
    For lån efter stk. 1 finder § 39, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5 i lov om boligbyggeri tilsvarende anvendelse. For tilskud og garanti fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår.