Olieberedskabsloven § 19

 1. § 19
  Klima-, energi- og bygningsministeren sikrer, at der foreligger beredskabsplaner til brug for en større forsyningsafbrydelse. Ministeren fastsætter de nødvendige organisatoriske foranstaltninger for at gennemføre sådanne planer.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og bygningsministeren træffer de nødvendige foranstaltninger for i tilfælde af en større forsyningsafbrydelse at kunne frigive beredskabslagre og sikrer, at der er fastsat procedurer herfor. Ministeren kan herved træffe beslutning om, at beredskabslagre skal frigives til slutbrugere og markeder, hvilke produktkategorier frigivelsen skal omfatte, tidsrammer for lagrenes genetablering og administrative forhold i forbindelse med frigivelsen.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte forbrugsbegrænsende foranstaltninger for olie i forhold til den anslåede forsyningsmangel, bl.a. ved at give visse brugergrupper prioritet ved tildeling af olieprodukter. Ministeren skal sikre, at der foreligger hensigtsmæssige planer herfor.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om håndtering af de forhold, der er nævnt i stk. 1-3.