Olieberedskabsloven § 17

 1. § 17
  Klima-, energi- og bygningsministeren fører tilsyn med, at denne lov og regler udstedt i henhold til denne lov overholdes.
 2. Stk. 2.
  Enhver, der efter denne lov er pålagt forpligtelser, skal efter anmodning give klima-, energi- og bygningsministeren de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af ministerens opgaver, herunder opgaver i forbindelse med udøvelsen af tilsynet efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  En lagringspligtig virksomhed og den centrale lagerenhed skal medvirke i gennemførelse af tilsyn af beredskabslagre, som foretages af Kommissionen, og skal ved sådanne tilsyn give adgang til alle dokumenter og fortegnelser vedrørende disse lagre og til de steder, hvor lagrene holdes, og til alle dokumenter herom.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at virksomhederne skal fremsende en revisorerklæring om rigtigheden af de fremsendte oplysninger efter § 14, stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremsendelse af oplysninger til brug for tilsynet efter stk. 2, om virksomheders medvirken i tilsyn efter stk. 3 og om virksomhedernes fremsendelse af revisorerklæring efter stk. 4.