Okkerloven § 9

 1. § 9
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og beslutninger truffet i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Opstår der fare for okkergener ved driften af de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren inden en fastsat frist at udbedre anlægget og om nødvendigt straks at standse afledningen.
 3. Stk. 3.
  Når et pålæg efter stk. 2 ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning.
 4. Stk. 4.
  Opstår der fare for okkergener ved en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt uden godkendelse efter § 3, eller hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning, når et pålæg til ejeren om at standse afledningen ikke efterkommes.
 5. Stk. 5.
  Er faren betydelig, kan kommunalbestyrelsen om nødvendigt træffe foranstaltninger efter stk. 3 og 4 uden forudgående pålæg.