Okkerloven § 8

  1. § 8
    Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at en meddelt godkendelse bortfalder, at tilsagn om støtte bortfalder helt eller delvis, og at udbetalt støtte skal tilbagebetales, såfremt:
    1. 1) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for henholdsvis godkendelsen eller tildelingen af støtte, eller
    2. 2) vilkårene for godkendelsen henholdsvis tildelingen af støtte ikke opfyldes.