Okkerloven § 6

 1. § 6
  Inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, kan miljø- og fødevareministeren:
  1. 1) yde støtte til projektering, etablering og drift af okkerrensningsanlæg i forbindelse med jordbrugserhvervets udgrøftning og dræning,
  2. 2) yde støtte til okkerrensningsforanstaltninger, der fremmer forbedringen af vandkvaliteten i okkerbelastede vandløb m.v.,
  3. 3) yde støtte til dambrugere, hvor dræning eller udgrøftning efter denne lovs ikrafttræden har medført øgede udgifter til okkerrensningsforanstaltninger,
  4. 4) afholde udgifter til undersøgelser over jernudvaskningsforløbet og til afprøvning af nye metoder til forebyggelse eller bekæmpelse af okkergener,
  5. 5) yde støtte til drift af okkerrensningsforanstaltninger, der er etableret efter lov nr. 57 af 18. februar 1981 om tilskud til nedbringelse af okkergener i vandløb med senere ændringer, og
  6. 6) yde erstatning efter § 4.
 2. Stk. 2.
  Støtte efter stk. 1, nr. 1, gives ikke til vedvarende græsarealer, der ikke regelmæssigt har været omlagt.
 3. Stk. 3.
  Den del af en beløbsramme, der ikke udnyttes i et finansår, kan overføres til et følgende finansår.