Okkerloven § 4

 1. § 4
  Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde meddele afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning.
 2. Stk. 2.
  Når der efter stk. 1 meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgsværdi, som afslaget påfører den pågældende del af ejendommen.
 3. Stk. 3.
  I mangel af enighed fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder bestemmelserne i §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Der ydes ikke erstatning vedrørende arealer, hvor der tidligere er ydet erstatning efter stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan stille som vilkår for ændring af et tidligere meddelt afslag, at udbetalt erstatning tilbagebetales helt eller delvis.