Offererstatningsloven § 9

  1. § 9
    Justitsministeren kan fastsætte regler om, at krav under et bestemt beløb ikke erstattes.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at der ydes erstatning efter § 3, stk. 1–3, for skader forvoldt i institutionens umiddelbare nærhed, selv om skaden er mindre end det beløb, der fastsættes efter stk. 1.