Offererstatningsloven § 3

 1. § 3
  Staten yder erstatning for tingsskade, der ved overtrædelse af borgerlig straffelov forvoldes i den danske stat af personer, der
  1. 1) er tvangsanbragt på institution under kriminalforsorgen,
  2. 2) er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet,
  3. 3) efter straffelovens § 49, stk. 2, er overført til institution uden for kriminalforsorgen,
  4. 4) er optaget i døgninstitution for børn og unge efter lov om social service,
  5. 5) på grund af mental retardering er optaget i længerevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service, eller
  6. 6) er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de hospitaler m.v., der er nævnt i § 1 i lov om sindssyge personers hospitalsophold.
 2. Stk. 2.
  Erstatning ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om, at erstatning ydes for skader forvoldt af personer, der frivilligt har ophold på institutioner under kriminalforsorgen, hvis skaden er forvoldt på institutionens område eller i institutionens umiddelbare nærhed.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at erstatning ydes for skade forvoldt af personer, der er anbragt i familiepleje.