Offererstatningsloven § 12

  1. § 12
    Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at afgørelse om erstatning efter § 3, stk. 1–3, for skader under et bestemt beløb forvoldt i institutionens umiddelbare nærhed kan træffes af institutionen.
  2. Stk. 2.
    § 13 og § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger, der behandles af institutionen.
  3. Stk. 3.
    Institutionens afgørelse kan af skadelidte og skadevolderen påklages til nævnet.