Naturgasforsyningsloven § 37 a

 1. § 37 a
  Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 37, stk. 1, nævnte omkostninger ved en effektiv drift af selskabet.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for de i stk. 1 nævnte selskaber. Forsyningstilsynet fastsætter i overensstemmelse med disse regler årlige indtægtsrammer for selskaberne.
 3. Stk. 3.
  Forsyningstilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er nødvendigt for, at selskabet kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i loven, i bestemmelser fastsat i medfør af loven eller i bevillingen, eller som klima-, energi- og forsyningsministeren har pålagt Energinet.
 4. Stk. 4.
  Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgifter ved distributionsaktiviteten. Dette gælder dog ikke overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige investeringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Overskud i form af ekstraordinære effektiveringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne fra distributionsvirksomhed varetaget af Energinet eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet kan anvendes til nedsættelse af priser eller konsolidering af distributionsvirksomheden.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af overskud efter stk. 4 og 5.