Naturgasforsyningsloven § 37

 1. § 37
  Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) beregning af driftsmæssige afskrivninger,
  2. 2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital,
  3. 3) anvendelse og regnskabsmæssig håndtering af beløb, der modtages som økonomisk kompensation,
  4. 4) de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, herunder at indskudskapitalen ikke forrentes, og
  5. 5) forhold, der muliggør differentierede priser ved overdragelse af distributionsnet til et statsligt selskab.
 4. Stk. 4.
  Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirksomhed, jf. § 5, stk. 2.